X

 

WINTWEX-W-kampanjen -et samarbeid mellom NORCOWE og ECN:

Vake- og turbulensmålinger i Nederland

 

Vindturbinenes energiproduksjon er sterkt avhengig av vindhastigheten. Når vindfronten treffer en vindturbin blir luften bremset slik at vinden bak rotoren er lavere og mer turbulent enn i området rundt turbinen. I en vindpark fører dette til at de bakenforliggende turbinene produserer mindre strøm enn turbinene i den fremste rekken. Effekten av denne vindvaken på omliggende turbiner blir simulert i datamodeller i planleggingsfasen for nye vindparker, med mål om å finne best mulig turbinplassering slik at vindparkens energiproduksjon blir optimalt utnyttet. 

 

Til tross for at det er gjennomført mange vakestudier de senere år, er datagrunnlaget ennå ikke godt nok for at vi skal kunne danne oss en komplett forståelse av vakens innflytelse på omliggende vindturbiner under varierende vær og vindforhold. NORCOWE har med midler fra NFR anskaffet ny Lidar-teknologi for fjernmåling av vind og turbulensforhold, noe som muliggjør mer detaljert kartlegging av vindfelt og turbulensforhold. En kan dermed validere forutsetninger for og resultat fra datasimuleringer.

 

Foto: Benny Svardal

 

For å få en bedre forståelse av prosessene rundt vindturbinenes rotor og dens innvirkning på omliggende turbiner har NORCOWE har gått sammen med ECN (Energy research Centre of the Netherlands) for å samle mer detaljerte observasjonsdata gjennom en felles målekampanje på ECN sitt R&D testsenter i Wieringermeer utenfor Amsterdam. Testsenteret har flere forskningsturbiner med tilhørende vitenskapelig infrastruktur.

 

NORCOWE bidro med flere Lidar systemer som er i stand til å gi forskerne et nøyaktig bilde av vind- og turbulensforholdene rundt turbinene. 4 Lidar-systemer ble plassert foran og bak en rekke av NORDEX forskningsturbiner. I tillegg ble vinden målt fra to nacelle-monterte Lidarer, en skannende 3D-Lidar med lang rekkevidde, samt 6 meteorologiske master med soniske vindmålere strategisk plassert rundt på testsenteret. Det ble også gjennomført flere flyginger med turbulens-prober montert på en fjernstyrt plattform fra UIB for å kartlegge vakefeltet i detalj. WINTWEX-W kampanjen fant sted mellom oktober 2013 og mai 2014 og målet var flersidig:

 

  • Innsamling av nye observasjonsdata til validering for modellstudier.
  • Undersøkelse av vake karakteristikker som for eksempel dens utstrekning, dynamikk og varighet under varierende vær og vindforhold.
  • Verifisering av målekonsept og testing av ulike skanning-mønstre med NORCOWE sin nye 3D skanning-LiDAR for turbinvakemålinger.

 

 

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center s√łker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events