X

 
DN-kronikk om offshore vindkraft
 
Offshore vindkraft er en gylden mulighet for utvikling av et bærekraftig energisystem og nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Norge. Offshore vindkraft er teknologi for en bedre verden.

I DN fredag 28. november 2014 ble denne kronikken publisert.

 

Offshore vindkraft – en vinn-vind for Norge

Offshore vindkraft er en gylden mulighet for utvikling av et bærekraftig energisystem og nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Norge. Offshore vindkraft er teknologi for en bedre verden.

Potensialet er enormt og vil være en viktig del av et fremtidig europeisk bærekraftig energisystem. Offshore vindkraft er en ren, fornybar energikilde som kan bygges ut og driftes med minimale negative miljøvirkninger og gi store besparelser i CO2 utslipp ved at den vil erstatte fossil kraftproduksjon.

I tillegg er offshore vindkraft en gylden mulighet for utvikling av norsk industri. Det internasjonale markedet er stort og i medvind. I Europa alene forventes investeringer i størrelsesorden 1000 milliarder kroner til bygging av offshore vindparker i løpet av de neste ti årene.

Problemet med offshore vindkraft er at den er relativt kostbar sammenlignet med for eksempel landbasert vindkraft. Men teknologien og markedet er bare i startfasen og innen 2030 antas kostnaden å være redusert til halvparten av dagens nivå.

Norge har en viktig rolle å spille. Vi har sterke forskningsmiljø, og med vår erfaring fra offshore olje og gass kan vi utvikle løsninger som gir reduserte kostnader for offshore vindkraft, og dermed få økt utbygningstakt i Europa og raskere utfasing av fossile energikilder. Dette er et godt og effektivt klimatiltak som monner.

En norsk satsing koster, men vi vil få mange ganger betalt gjennom arbeidsplasser og eksport av norske varer og tjenester til det internasjonale markedet. Dessuten er tidspunktet nå, hvor olje og gassindustrien har satt bremsene på, ideelt for å tilby ledig kompetansevirksomhet innen et nytt og fremtidsrettet satsningsområde.   

Norge har allerede markert seg som en markant leverandør av teknologi og kunnskap. I Norge har vi forskningsmiljøer i høy internasjonal klasse innen offshore vindkraft med våre to Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME), NOWITECH og NORCOWE, som spydspisser. Norske aktører, både industri og forskning, er med i alle de viktige nye EU forskningsprosjektene innen offshore vindkraft. Dette gir verdifull kunnskapsbygging, og gjør at norske bedrifter er helt i kunnskapsfronten internasjonalt, og er med på å skape innovasjoner som gir norske arbeidsplasser.

Norske leverandører som Kværner Verdal og Owec Tower var med da Tyskland bygde sin første offshore vindpark. Nexans har store leveranser av kraftkabler. Statoil og Statkraft er tungt inne som utbyggere av offshore vindparker i britisk sektor. Andre bedrifter er på vei inn, for eksempel Kongsberg Maritime som utvikler systemer for optimalisert styring og vedlikehold av offshore vindparker, StormGeo som leverer operasjonelle skreddersydde værvarsler og beslutnings-støtte og Fugro Oceanor som har utviklet en flytende målebøye for måling og kartlegging av offshore vindresurser. Nettverksorganisasjonen innen fornybar energi, INTPOW, har identifisert hele 150 relevante norske selskap med virksomhet innen offshore vindkraft.  

Den internasjonale konkurransen er imidlertid sterk, og de fortrinn vi har gjennom å utnytte vår erfaring fra maritim og offshore olje og gass har begrenset varighet.  

Hywind, verdens første flytende turbin i full skala, er utviklet av Statoil og installert utenfor Karmøy. Turbinen har vært i drift siden 2009 og den har høstet stor internasjonal interesse. En neste utvikling av Hywind er nå under planlegging med bygging av fem flytende turbiner i Skottland. Det er også interesse fra USA og Japan. Dette er flott og viser verdi av norsk forskning og ingeniør-kompetanse, men vi ville få enda større verdiskapning gjennom å ta teknologien videre her i Norge. Vi trenger derfor et takskifte i vår egen satsing, med etablering av et slagkraftig program for utvikling, testing og demonstrasjon av offshore vindkraftteknologi.  

Helt konkret bør satsningen på offshore vind forsterkes i en videreføring av FME ordningen samtidig som det etableres attraktive økonomiske rammebetingelser for utbygging av et par offshore vindparker i Norge, både bunnfast og flytende.  Dette trengs for å få utviklet teknologi og kompetanse som kan redusere kostnaden for offshore vindkraft og sikre fremtidige norske kunnskapsbaserte leveranser til det internasjonale markedet.

Potensialet er stort; på sikt kan norske leveranser til offshore vindkraft utvikles til å bli i samme størrelse som norsk leverandørindustri til olje og gass. Offshore vindkraft er teknologi for en bedre verden i praksis og en vinn-vind situasjon for Norge.

John Olav Giæver Tande, seniorforsker ved SINTEF Energi og leder av NOWITECH

Kristin Guldbrandsen Frøysa, seniorforsker ved Christian Michelsen Research og leder av NORCOWE

Trond Kvamsdal, professor ved Institutt for matematiske fag NTNU og leder for NOWITECH Scientific Committee

Siri Kalvig, ph.d., Partner StormGeo AS

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center s√łker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events